VietBF

VietBF (https://www.vietbf.com/forum/index.php)
-   Help Me| Xin Gip Đỡ (https://www.vietbf.com/forum/forumdisplay.php?f=238)
-   -   Type tieng Viet ? (https://www.vietbf.com/forum/showthread.php?t=1421565)

bugi17 12-28-2020 13:42

Type tieng Viet ?
 
Hello VietBF, lam on chi em cach bo? da^'u / type tieng Viet. :thankyou:

BaoNgu 12-30-2020 02:03

Quote:

Originally Posted by bugi17 (Post 4137835)
Hello VietBF, lam on chi em cach bo? da^'u / type tieng Viet. :thankyou:

Install VPSKeys.

ngocmy 12-31-2020 23:31

Quote:

Originally Posted by bugi17 (Post 4137835)
Hello VietBF, lam on chi em cach bo? da^'u / type tieng Viet. :thankyou:

Vo đy tham khảo
https://unikey.vn/vietnam/

betrinh 02-04-2021 21:55

I used Vkey, it works very good

trungthuc 03-25-2021 20:54

Cũng ngộ thiệt, người khng biết cn chịu kh v đy hỏi (thay v v Google Search th ci g cũng tm ra), c nhiều người biết r m vẩn khng chịu bỏ dấu khi post lời gp trong diển đn ny. Xin lổi, tiếng Việt m khng c dấu th lm sao biết rỏ người viết muốn truyền đạt ci g đu, dể gy ra ngộ nhận đng tiếc. V dụ, "đi tu" m viết l "di tu" th lm sao biết l "d tư", "đi t", v..v..
Theo ti, sử dụng font no cũng được, nhưng ti thch xi thằng Unikey hơn (v trang chnh ca unikey.org để down xuống, chỉ vi trăm bytes m thi, nếu check trong "properties" m thấy nhiều hơn coi chừng dnh thằng Unikey "dỏm"). Rất dể xi nếu bấm chon "unicode" v "VNI" (bỏ dấu dể hơn font "TELEX", th dụ muốn đnh dấu "sắc" bấm số "1", dấu "huyền" th bấm số "2", v..v..)
Nếu xi iPhone hay Android, nn ci thằng LabanKey, đnh chữ Việt trong "Message" cũng dể nếu biết setup qua font "VNI", n sẽ hiện chữ Việt trước để mnh bấm chọn, rất nhanh, dể v đơn giản.
Xin cm ơn đ đọc.


All times are GMT. The time now is 14:59.

VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2006 - 2021
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2021 DragonByte Technologies Ltd.

Page generated in 0.02697 seconds with 9 queries