VietBF

VietBF (https://www.vietbf.com/forum/index.php)
-   Comedy Stories | Chuyện Hi (https://www.vietbf.com/forum/forumdisplay.php?f=241)
-   -   Tranh hi chm biếm Linh "nựng" luật sư sm sỡ b gi trong thang my (https://www.vietbf.com/forum/showthread.php?t=1237200)

nguoiduatinabc 04-15-2019 06:33

Tranh hi chm biếm Linh "nựng" luật sư sm sỡ b gi trong thang my
 
14 Attachment(s)
Nguyễn Hữu Linh, tn luật sư sm sỡ, cưỡng hn b gi trong thang my chung cư. Đến nay dư luận vẫn bức xc v tn ny chưa bị xử phạt g hết. V vậy cư dn mạng đ tạo ra những bức tranh chm biếm yu ru xanh Nguyễn Hữu Linh.

https://vietbf.com/forum/attachment....1&d=1555309878

https://vietbf.com/forum/attachment....1&d=1555309892

https://vietbf.com/forum/attachment....1&d=1555309892

https://vietbf.com/forum/attachment....1&d=1555309892

https://vietbf.com/forum/attachment....1&d=1555309892

https://vietbf.com/forum/attachment....1&d=1555309892

https://vietbf.com/forum/attachment....1&d=1555309892

https://vietbf.com/forum/attachment....1&d=1555309892

https://vietbf.com/forum/attachment....1&d=1555309892

https://vietbf.com/forum/attachment....1&d=1555309892

https://vietbf.com/forum/attachment....1&d=1555309892

https://vietbf.com/forum/attachment....1&d=1555309892

https://vietbf.com/forum/attachment....1&d=1555309892

https://vietbf.com/forum/attachment....1&d=1555309892

binhvy 04-15-2019 14:35

Rat hay, mot bai` hoc nhac nho*~ toan dan Viet Nam minh` biet ve^` ke~
ho*~ luat Phap cua Viet Nam do Dang cong san thao tung ', bat minh.

cha12 ba 04-15-2019 16:12

1 Attachment(s)
https://www.vietbf.com/forum/attachm...1&d=1555344712
https://vietbf.com/forum/attachment....1&d=1555125160


All times are GMT. The time now is 07:24.

VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2006 - 2019
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2019 DragonByte Technologies Ltd.

Page generated in 0.13870 seconds with 9 queries